Dades del titular del domini

La titularitat del domini http://www.electronicaribes.com és propietat d’Electrònica Ribes
amb domicili social al C / Comptes d’Urgell, 46, baixos, 25005 de Lleida i CIF nombre: B255906996, i inscrita en el registre mercantil xxxxxxxxxxxxxx.

Electrònica Ribes ha publicat aquest lloc web per facilitar als potencials visitants l’accés a la informació referida als serveis que posa a la seva disposició i que es troben detallats en els seus continguts. La informació exposada en aquest lloc web es deixa a la lliure disposició dels usuaris que accedeixin al lloc web de manera particular i individual, sense cap cost. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d’accés.

Exactitud de la informació

Electrònica Ribes posa el màxim interès a l’exactitud i actualització de la informació publicada al seu lloc web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa. Així mateix, Electrònica Ribes no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l’usuari que pogués derivar de l’accés a aquest lloc web o de l’ús dels continguts del mateix.

Enllaços, “links” a pàgines de tercers

Electrònica Ribes pot incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers amb l’objecte de facilitar l’accés a informació disponible a través d’Internet. Electrònica Ribes no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre Electrònica Ribes i les persones o entitats autores i / o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Garanties i Responsabilitats

Electrònica Ribes no garanteix el funcionament permanent del lloc web ni la inexistència d’errors de programari, errors en les comunicacions o altres problemes de maquinari, no responent en cap cas de les conseqüències que poguessin derivar-se dels mateixos per als usuaris. No obstant això Electrònica Ribes intentarà facilitar en la mesura de les seves possibilitats ajuda tècnica a l’usuari, de manera que qualsevol petició d’informació o resolució d’incidències, en relació amb la Web i el seu funcionament, serà atesa per Electrònica Ribes en la següent adreça: [email protected].

Política de cookies

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de societat de la informació i comerç electrònic (LSSI), informem que aquest lloc web pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina).
Les cookies que utilitza aquest lloc web són cookies tècniques: Aquestes cookies s’utilitzen per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Són de caràcter temporal, i tenen com a única finalitat fer més eficaç la transmissió per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulten estrictament necessàries, per a la prestació d’un servei expressament sol·licitat per l’usuari, i desapareixen en acabar la sessió. En cap cas, aquest tipus de cookies s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens facilitis a través d’aquest lloc web seran incorporades a un fitxer responsabilitat d’Electrònica Ribes degudament registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb la finalitat de donar curs a la seva sol·licitud d’informació.

Exercici dels vostres drets: Podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, respecte de les dades personals que consten en el referit fitxer.

Drets de Propietat Intel·lectual

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.
Tots els elements (marques, dissenys, textos, enllaços, logotips, imatges, vídeos, elements sonors, programari, bases de dades, codis …) continguts en la pàgina d’Electrònica Ribes estan protegits pel dret nacional i internacional de propietat intel·lectual . Aquests elements són propietat exclusiva d’Electrònica Ribes.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc web, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit d’Electrònica Ribes. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

Electrònica Ribes no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb aquesta web, els serveis o els continguts del mateix.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels Usuaris és de l’exclusiva responsabilitat d’aquest.

Llei i jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la llei espanyola. Qualsevol dubte que pugui sorgir en el compliment i interpretació de les mateixes, es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

 • Dades del responsable del tractament:
 • Identitat: Josep Ribes Duch .
 • Direcció: Calle Comtes de urgell nº 46 , Lleida
 • Telèfon: 973245749
 • E-mail: [email protected]

 

Finalitats del tractament

ELECTRONICA RIBES S.L. tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
 • Comunicacions comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.

 

Criteris de conservació de les dades

Comunicacions comercials: Les persones interessades, podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions a la següent adreça de correu electrònic: [email protected].

La resta de les dades seran conservades durant el temps que sigui necessari per complir amb les finalitats anteriorment descrites.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per:

 • La tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals.
 • L’enviament de comunicacions comercials dutes a terme per ELECTRONICA RIBES S.L.


Destinataris

No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona nostres col·laboradors són les següents:

 • Dades d’identificació.
 • Adreces postals o electròniques. No es tracten dades especialment protegides.

 

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si, en ELECTRONICA RIBES S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ELECTRONICA RIBES S.L. deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Aquests drets podran ser exercitats en [email protected]

 

Actualitzacions i modificacions

ELECTRONICA RIBES S.L. es reserva el dret de modificar i / o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web.